PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Říčany

 

Systém pro podávání žádostí bude otevřen
1. dubna 2024

 

Přijímací řízení (zápis) proběhne ve všech
MŠ zřizovaných městem Říčany

2. května 2024

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání je třeba:

 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením průkazu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte a zákonného zástupce

 

 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 • Zákonná povinnost
  Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání do MŠ přijímány děti (žadatelé) s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2024 podle školského zákona povinné.
 • Trvalé bydliště žadatele (dítěte) a alespoň 1 ze zákonných zástupců
  Přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým bydlištěm na území příslušného školského obvodu, což je území města Říčany a jeho osadních částí – Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky.
 • Věk
  Zpravidla jsou přijímány děti od tří let věku žadatele (vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku (tj. 1. 9. 2024), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení nového školního roku). Lze přijmout i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.
 • Doložení o řádném očkování dítěte
  Podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, musí být dítě očkováno. Řádné očkování dítěte doloží zákonný zástupce potvrzením lékaře v žádosti o přijetí nebo doloží doklad od lékaře o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Z této povinnosti je vyjmuto dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024 povinné.
 • Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti ze spádové oblasti, mohou být v případě volných míst přijímány i děti mladší tří let (ne však mladší dvou let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy, postupuje správní orgán takto:

 • V souladu se zákonem 561/2004 Sb., §34, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů, jsou přednostně přijaty děti jeden školní rok před zahájením povinné školní docházky a děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly věku čtyř let, následně děti které k 31. 8. 2024 dosáhly věku 3 let a dále děti, které k 31. 8. 2024 nedosáhly věku 3 let, avšak pouze do uvolněné kapacity MŠ, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti.
 • Děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ.
 • V případě volné kapacity školy jsou přijímány i děti, které nepatří do příslušného školského obvodu, seřazeny sestupně dle data narození, až do naplnění uvolněné kapacity MŠ. 

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen odevzdat do 6. května 2024 do 17:00 hodin zápisový lístek do zvolené mateřské školy, a to do schránky na dopisy umístěné při vstupu do mateřské školy nebo po dohodě k rukám ředitelky.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do třídy mateřské školy určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele

(města Říčany a jeho příspěvkových organizací)

 

 • Na základě usnesení rady města Říčany č. 23-10-013 až 23-10-018 z 16. 3. 2023 je v každé mateřské škole zřizované městem Říčany vyhrazeno 5 míst v rámci tzv. „firemní třídy“ pro děti zaměstnanců města Říčany a zaměstnanců příspěvkových organizací města.
 • Tyto děti jsou dle usnesení rady města Říčany č. 23-10-012 z 16. 3. 2023 přijímány přednostně, a to zpravidla od tří let, tzn. i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.
 • Rodič je povinen doložit potvrzení od zaměstnavatele, že je zaměstnancem města nebo jeho příspěvkových organizací.
 • Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny děti zaměstnanců zřizovatele, mohou být v případě volných míst přijímány i další děti ze spádové oblasti.