PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Přijímací řízení

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025

do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Říčany

 

 1. Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, Domažlická 1656/52, Říčany
 2. Mateřská škola Větrník Říčany, Bílá 785/6, Říčany 
 3. Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616/13, Říčany
 4. Mateřská škola Zahrádka Říčany, ul. Labská 2577/6, Říčany
 5. Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, Říčany - Kuří
 6. Mateřská škola Srdíčko Říčany, Edvarda Beneše 204/41, Říčany
   

Přijímací řízení (zápis) proběhne ve všech uvedených MŠ
2. května 2024

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy probíhá ve 3 fázích:

 1. Zapsání osobních dat do elektronického systému v období od 1. dubna do 1. května 2024 23:59.
  (viz Návod k vyplnění žádosti)
 2. Doručení žádosti do mateřské školy jedním z níže uvedených způsobů 2. května 2024.
  • Osobně, vhozením do poštovní schránky MŠ nebo po telefonické dohodě k rukám ředitelky MŠ, v den zápisu 2. května 2024 od 9:00 do 17:00 – s vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádostí o přijetí + rodným listem dítěte + občanským průkazem zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí.
  • Datovou schránkou zákonného zástupce 2. května 2024 - rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce i žádost o přijetí jako prostá kopie pomocí dálkového přístupu. Následně je nutné doložení originálu podepsané a lékařem potvrzené žádosti o přijetí do 3. května 2024 do 12:00.
  • E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 2. května 2024 – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce i žádost o přijetí jako prostá kopie pomocí dálkového přístupu. Následně je nutné doložení originálu podepsané a lékařem potvrzené žádosti o přijetí do 3. května 2024 do 12:00.
  • Poštou nejpozději 26. dubna 2024 tak, aby dokumenty byly doručeny mateřské škole nejpozději v den zápisu 2. května 2024. Odesílané dokumenty: vytištěná, podepsaná a lékařem potvrzená žádost o přijetí, kopie rodného listu dítěte, kopie občanského průkazu zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí, případně kopii dokladu o odkladu školní docházky – zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.
 3. Odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy do 6. května 2024 do 17:00.
  (po zjištění výsledku přijímacího řízení)

 

Zápisem k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen "žádost") věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka MŠV den podání žádosti, kterým je považováno datum 2. května 2024, je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

 

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí k předškolnímu vzdělávání je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., správní řád.

 

Přihlášení dítěte do jiné než spádové mateřské školy

V případě, že zapíšete dítě, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, do jiné než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Větrník, U Slunečních hodin, Zahrádka, Srdíčko nebo Kuřátko), informujte o tom prosím Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany. Kontaktní osoba: Bc. Petra Němečková, petra.nemeckova@ricany.cz.
Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek – možnost pokuty do výše 5 000 Kč.

 

Nahlížení do spisu

Před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy má zákonný zástupce, jakožto účastník řízení, možnost v souladu s § 34, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout do spisu svého dítěte. Nahlížení je možné 3. května 2024 od 10:00 do 12:00 u ředitelky školy po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly, a to dne 3. května 2024 ve 12:00 na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. O přijetí nebo nepřijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žadatele, uloženého v mateřské škole.

Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě zákonnému zástupci doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí bude v písemné podobě zákonnému zástupci doručeno službou Česká pošta s.p., nebo po dohodě předáno osobně.

 

Zápisový lístek

Pokud bylo dítě přijato do více mateřských škol, je třeba, abyste se rozhodli, do které školy dítě skutečně nastoupí 1. 9. 2024. U vybrané mateřské školy vytiskněte zápisový lístek.  Podpisem na zápisovém lístku potvrďte, že jste se vzdali místa v další/ch mateřské/ých škole/ách.

Podepsaný zápisový lístek vhoďte do poštovní schránky vybrané mateřské školy nebo po telefonické domluvě odevzdejte osobně do rukou ředitelky vybrané mateřské školy, a to nejpozději v pondělí 6. května 2024 do 17:00.

Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu, může být místo postoupeno dalšímu zájemci.

 

Pro podrobnější informace k přijímacímu řízení (zápisu) do mateřské školy navštivte webové stránky mateřské školy:

Mateřská škola Čtyřlístek:                         www.ctyrlistek-ricany.cz

Mateřská škola Větrník:                            www.msvetrnik.ricany.cz

Mateřská škola Kuřátko:                           www.mskuratko.ricany.cz

Mateřská škola U Slunečních hodin:           www.msuhodin.cz

Mateřská škola Zahrádka:                         www.zahradkaricany.cz

Mateřská škola Srdíčko:                            www.mssrdicko.ricany.cz