Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol,
jejichž zřizovatelem je město Říčany

 

Systém pro podávání žádostí bude otevřen
1. dubna 2021

 

Přijímací řízení (zápis) proběhne ve všech
MŠ zřizovaných městem Říčany

3. května 2021

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání je třeba:

 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením průkazu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte

 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 • Zákonná povinnost
  Přednostně jsou do MŠ přijímány děti (žadatelé) s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu
  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2021 podle školského zákona povinné.
 • Trvalé bydliště žadatele (dítěte)
  Přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým bydlištěm na území příslušného školského obvodu, což je území města Říčany a jeho osadních částí – Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky.
 • Věk
  Zpravidla jsou přijímány děti od tří let věku žadatele (vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku (tj. 1. 9. 2021), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení nového školního roku). Lze přijmout i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.
 • Doložení o řádném očkování dítěte
  Zákonný zástupce doloží řádné očkování potvrzené na žádosti nebo doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní, v případě, že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) s výjimkou dětí, pro které je docházka povinná.
 • Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti ze spádové oblasti, mohou být v případě volných míst přijímány i děti mladší tří let (ne však mladší dvou let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy, postupuje správní orgán takto:

 • V souladu se zákonem 561/2004 Sb., §34, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů, jsou přednostně přijaty děti jeden školní rok před zahájením povinné školní docházky a děti, které k 31. 8. 2021 dosáhly věku čtyř let, následně děti které k 31. 8. 2021 dosáhly věku 3 let a dále děti, které k 31. 8. 2021 nedosáhly věku 3 let, avšak pouze do uvolněné kapacity MŠ, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti.
 • Ostatní děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ.
 • V případě volné kapacity školy jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které nepatří do příslušného školského obvodu.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen odevzdat do 14. května 2021 do 17:00 hodin zápisový lístek do zvolené mateřské školy

 • osobně do poštovní schránky mateřské školy

 

Kritéria pro přijímání dětí do třídy mateřské školy
určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele
(města Říčany a jeho příspěvkových organizací)

 

Platí pro třídu na odloučeném pracovišti Mateřské školy Čtyřlístek Říčany, příspěvkové organizace, V řešetě 1704/2 Říčany s kapacitou 10 dětí na základě usn. rady města Říčany č. 20-13-004 z 12. 3. 2020.

 • Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců města Říčany a zaměstnanců příspěvkových organizací města, a to zpravidla od tří let, tzn. i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení. Rodič je povinen doložit potvrzení od zaměstnavatele, že je zaměstnancem města nebo jeho příspěvkových organizací.
 • Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny děti zaměstnanců zřizovatele, mohou být v případě volných míst přijímány i děti starší, tříleté a děti mladší tří let ze spádové oblasti.

 

Předškolní vzdělávání Říčany © 2021