Kritéria přijetí

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol,

jejichž zřizovatelem je město Říčany

 

 

 

Systém pro podávání přihlášek bude otevřen 1. 4. 2020

 

 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ø   Zákonná povinnost
Přednostně jsou do MŠ přijímány děti (žadatelé) s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2020 podle školského zákona povinné.

Ø    Trvalý pobyt žadatele (dítěte)
Přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým bydlištěm na území příslušného školského obvodu, což je území města Říčany a jeho osadních částí – Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky. Na základě dohody č. OS/00122/2017/OŠK mezi obci Březí a městem Říčany o vytvoření společného školského obvodu je součástí školského obvodu také obec Březí.

Ø     Věk
Zpravidla jsou přijímány děti od tří let žadatele
(vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku (tj. 1. 9. 2020), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení nového školního roku).

Ø    Doklad o povinném očkování dítěte
Zákonný zástupce předloží doklad o povinném očkování
nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní (v případě, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) s výjimkou dětí, pro které je docházka povinná.

Ø    Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti ze spádové oblasti, mohou být v případě volných míst přijímány i děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které nepatří do příslušné spádové oblasti, dále děti mladší tří let (ne však mladší dvou let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

 

Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy, postupuje správní orgán takto:

v    V souladu se zákonem 561/2004 Sb., §34, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů jsou přednostně přijaty děti jeden školní rok před zahájením povinné školní docházky a děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly věku čtyř let, následně děti které k 31. 8. 2020 dosáhly věku 3 let, avšak pouze do uvolněné kapacity MŠ, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti.

v    Ostatní děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ, přednostně ty, které požádají o vzdělávání formou celodenní docházky.

v    V případě volné kapacity školy jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které nepatří do příslušného školského obvodu.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen odevzdat do 13. května 2020 zápisový lístek k rukám ředitelky zvolené mateřské školy.

 

Předškolní vzdělávání Říčany © 2020