Kritéria přijetí

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol,

jejichž zřizovatelem je město Říčany

 

 

 

Systém pro podávání přihlášek bude otevřen 1. 4. 2020

 

Přijímací řízení (zápis) proběhne ve všech MŠ
zřizovaných městem Říčany
od 11. do 15. května 2020 od 9 - 12 a 13 - 16 hod.

 

 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ø   Zákonná povinnost
Přednostně jsou do MŠ přijímány děti (žadatelé) s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2020 podle školského zákona povinné.

Ø    Trvalý pobyt žadatele (dítěte)
Přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým bydlištěm na území příslušného školského obvodu, což je území města Říčany a jeho osadních částí – Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky.

Ø     Věk
Zpravidla jsou přijímány děti od tří let věku žadatele
(vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku (tj. 1. 9. 2020), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení nového školního roku). Lze přijmout i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

Ø    Doložení o řádném očkování dítěte
Zákonný zástupce doloží řádné očkování (tj. čestným prohlášením zákonného zástupce a kopií očkovacího průkazu ve kterém je zaznamenáno povinné očkování, které je v souladu s očkovacím kalendářem), nebo doklad od lékaře
, že je dítě proti nákaze imunní (v případě, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) s výjimkou dětí, pro které je docházka povinná.

Ø    Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti ze spádové oblasti, mohou být v případě volných míst přijímány i děti mladší tří let (ne však mladší dvou let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

 

Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy, postupuje správní orgán takto:

v    V souladu se zákonem 561/2004 Sb., §34, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů jsou přednostně přijaty děti jeden školní rok před zahájením povinné školní docházky a děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly věku čtyř let, následně děti které k 31. 8. 2020 dosáhly věku 3 let a dále děti, které k 31. 8. 2020 nedosáhli věku 3 let, avšak pouze do uvolněné kapacity MŠ, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti.

v    Ostatní děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ.

v    V případě volné kapacity školy jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které nepatří do příslušného školského obvodu.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen odevzdat do 20. května 2020 do 17:00 hodin zápisový lístek do zvolené mateřské školy

·         osobně do poštovní schránky mateřské školy

·         poštou (tak, aby jej škola obdržela do 20.5.2020)

·         e - mailem (s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ne el. podpis pro firmu)

·         datovou schránkou zákonného zástupce (ne datová schránka firmy)

Pokud bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, datovou schránkou firemní), je nutné jej do 5 dnů zákonným zástupcem potvrdit jedním z výše uvedených způsobů

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do třídy mateřské školy,

určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřízovatele

 (město Říčany a jeho příspěvkových organizací)

 

 

 

Platí pro třídu na odloučeném pracovišti Mateřské školy Čtyřlístek Říčany, příspěvkové organizaci, V řešetě 1704/2 Říčany s kapacitou 10 dětí. Usn. rady města Říčany 20-13-004 z 12. 3. 2020

v  Přednostně jsou přijímany děti zaměstnanců města Říčany a zaměstnanců příspěvkových organizací města a to zpravidla od tří let, tzn. i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení. Rodič je povinen doložit potvrzení od zaměstnavatele, že je zaměstnancem města nebo jeho příspěvkových organizací.

v   Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny děti zaměstnanců zřizovatele, mohou být v případě volných míst přijímány i děti starší, tříleté a děti mladší tří let ze spádové oblasti.

Předškolní vzdělávání Říčany © 2021