Přijímací řízení

 

Přijímací řízení - zápis pro školní rok 2019/20

do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Říčany

 

 

1.     Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany + odloučené pracoviště v ulici Kolovratská, Říčany

2.     Mateřská škola Srdíčko, Edvarda Beneše 204, Říčany

3.     Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany

4.     Mateřská škola Zahrádka, ul. Labská 2577/6, Říčany

 

 

Přijímací řízení (zápis) proběhne ve všech uvedených MŠ

2. května 2019 od 9 do 17 hod.

 

V uvedený den se dostavte a předejte elektronicky odeslanou, vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádosti do MŠ. Nezapomeňte na občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka MŠ. V den podání žádosti (2.5.2019) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

 

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin nebo Zahrádka), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany. Kontaktní osoba: Ivana Řeřichová, Ivana.rerichova@ricany.cz

 

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek

 

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitelka mateřské školy dne 9. května 2019 od 12:00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webových stránkách školy. 

Zápisový lístek

Zákonný zástupce obdrží v mateřské škole v den zápisu zápisový lístek, který je povinen odevzdat v případě přijetí do zvolené mateřské školy.

Zápisové lístky odevzdávejte ředitelce vybrané školy vyplněné osobně v těchto dnech:

9. 10. května 2019 po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy

13. května 2019 poslední termín (13 – 17 hodin)

Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte do zvolené mateřské školy v řádném termínu od 10. do 13. května 2019, může být místo postoupeno dalšímu zájemci.

 

Počet přijímaných dětí (od 1. září 2019)

 

Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany  +  odloučené pracoviště v ulici Kolovratská, Říčany 49

Mateřská škola Srdíčko, Edvarda Beneše 204, Říčany 50

Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany – 54

Mateřská škola Zahrádka, Labská 2577, Říčany – 31  

Předškolní vzdělávání Říčany © 2019