Přijímací řízení

Přijímací řízení - zápis pro školní rok 2021/2022
do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Říčany

 

 1. Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany + odloučené pracoviště v ulici V řešetě 1704/2, Říčany
 2. Mateřská škola Srdíčko, Edvarda Beneše 204, Říčany
 3. Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany
 4. Mateřská škola Zahrádka, ul. Labská 2577/6, Říčany
 5. Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, Říčany - Kuří
   

Přijímací řízení (zápis) proběhne ve všech uvedených MŠ
3. května 2021 bezkontaktní formou a to dodáním dokumentů
do poštovní schránky mateřské školy nebo službou Česká pošta, e-mailem, nebo datovou schránkou.

 

Zápis do mateřské školy probíhá ve 3 fázích:

 1. Zapsání osobních dat do elektronického systému v období od 1. dubna do 2. května 2021 23:59 hod.
   
 2. Doručení žádosti do mateřské školy jedním z níže uvedených způsobů a to od 1. dubna do 3. května 2021.
   
 3. Odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy 13. a 14. května 2021.

Zápisy se konají bez dětí.

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen "žádost") věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka MŠ. V den podání žádosti, kterým je považováno datum 3. 5. 2021 je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Pokud zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné, zapíše dítě do jiné, než spádové mateřské školy (Čtyřlístek, Srdíčko, U Slunečních hodin, Zahrádka nebo Kuřátko), je povinen informovat o této skutečnosti Odbor školství a kultury městského úřadu Říčany. Kontaktní osoba: Bc. Petra Němečková, petra.nemeckova@ricany.cz

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek – možnost pokuty do výše 5 000,- Kč.

Co musíte před zápisem udělat

 1. vyberte si mateřskou školu, kde chcete požádat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (můžete žádat o přijetí ve všech uvedených školách)
 2. vyplňte v elektronickém systému žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 3. vyplněnou žádost odešlete
 4. vytiskněte žádost
 5. ve sloupci "Stav žádosti" vyberte způsob doručení žádosti
 6. žádost dejte potvrdit lékařem, že je dítě řádně očkováno
 7. žádost podepíše jeden zákonný zástupce dítěte, který žádost podává

Vložte do obálky

 1. vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí - originál
 2. kopii rodného listu dítěte
 3. kopii občanského průkazu, zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí

Případně vložte:
- kopii dokladu o odkladu školní docházky
- zprávu z pedagogicko-psychologické poradny

V případě zasílání osobních údajů nutných k zápisu dítěte do mateřské školy se škola řídí přísnými pravidly GDPR o osobních údajích.

Obálku zalepte a napište na ní adresu školy a jméno ředitelky.

Způsob doručení žádosti

V termínu od 1. dubna až do dne zápisu 3. května 2021 do 17:00 vhoďte obálku s žádostí do poštovní schránky mateřské školy, umístěné u vchodu do školy.

nebo

obálku s žádostí zašlete službou Česká pošta s.p., a to nejlépe tak, aby dokumenty byly doručeny mateřské škole nejpozději v den zápisu 3. května 2021. Rozhodující je den odeslání žádosti. Posledním možným dnem odeslání je pondělí 3. 5. 2021,

nebo

zašlete e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (OP a rodný list dítěte dodejte jako prostou kopii pomocí dálkového přístupu) následně doložte originál žádosti s razítkem a podpisem lékaře,

nebo

datovou schánkou zákonného zástupce (OP a rodný list dítěte dodejte jako prostou kopii pomocí dálkového přístupu) následně doložte originál žádosti s razítkem a podpisem lékaře.

Jak doložíte řádné očkování dítěte?

Rodič nechá na žádosti do mateřské školy potvrdit lékařem, že je dítě řádně očkováno. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Nahlížení do spisu

Před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy má zákonný zástupce, jakožto účastník řízení, možnost v souladu s § 34, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout do spisu svého dítěte. Nahlížení je možné 10. 5. 2021 od 10:00 do 11:00 hodin u ředitelky školy po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly a to dne 10. 5. 2021 od 12:00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webových stránkách školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. O přijetí nebo nepřijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žadatele, uloženého v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě zákonnému zástupci doručováno (bude následně předáno). Rozhodnutí o nepřijetí bude v písemné podobě zákonnému zástupci doručeno službou Česká pošta s.p.

Zápisový lístek

Pokud bylo dítě přijato do více mateřských škol, je třeba, abyste se rozhodli, do které školy dítě skutečně nastoupí 1. 9. 2021. U vybrané mateřské školy vytiskněte zápisový lístek.  Podpisem na zápisovém lístku potvrďte, že jste se vzdali místa v další/ch mateřské/ých škole/ách.

Podepsaný zápisový lístek vhoďte do poštovní schránky vybrané mateřské školy, a to ve dnech 13. a 14. května 2021 do 17:00 hodin.

Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu, může být místo postoupeno dalšímu zájemci.

Počet přijímaných dětí (od 1. září 2021)

 

Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany  +  odloučené pracoviště v ulici  V řešetě 1704/2, Říčany (firemní třída) - 44 + 19 (z toho 7 firemní)

Mateřská škola Srdíčko, Edvarda Beneše 204, Říčany – 29

Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany – 48

Mateřská škola Zahrádka, Labská 2577, Říčany –   26

Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, Říčany – Kuří – 9

 
Pro podrobnější informace k přijímacímu řízení (zápisu) do mateřské školy navštivte webové stránky mateřské školy.

Mateřská škola Čtyřlístek:                        www.ctyrlistek-ricany.cz

Mateřská škola Kuřátko:                           www.mskuratko.ricany.cz

Mateřská škola Srdíčko:                           www.mssrdicko.ricany.cz

Mateřská škola U Slunečních hodin:      www.msuhodin.cz

Mateřská škola Zahrádka:                        www.zahradkaricany.cz

Předškolní vzdělávání Říčany © 2022